گزارشات


مؤسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان، هر ساله در پایان سال مالی اقدام به انجام حسابرسی دفاتر مالی، دارایی ها، حسابهای بانکی و کلیه گردشهای مالی خود توسط مؤسسه حسابرسی رسمی می نماید. به منظور اطلاع‌رسانی شفاف، فایل گزارش سالیانه حسابرسی در ادامه قرار گرفته است.

   گزارش حسابرسی سال 1393