درخت آرزوها

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

فاطمه 13 ساله در آرزوی تبلت

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

نسترن 17 ساله در آرزوی کامپیوتر

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

عسل 14 ساله در آرزوی تبلت

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

محدثه 18 ساله در آرزوي تبلت

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

محیا 14 ساله در آرزوي تبلت

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

عارف 15 ساله در آرزوي تبلت

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

محمدجواد 13 ساله در آرزوي تبلت

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

ساغر 11 ساله در آرزوي تبلت

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

مينا 12 ساله در آرزوي تبلت

مهرگان

اسپیکر

درانتظار برآورده شدن

محسن 11 ساله در آرزوي اسپیکر

مهرگان

اسکیت

درانتظار برآورده شدن

محمدحسام 10 ساله در آرزوي اسکیت

مهرگان

تلفن همراه

درانتظار برآورده شدن

امیرحسین 14 ساله در آرزوي تلفن همراه

مهرگان

دوچرخه

درانتظار برآورده شدن

حسام 6 ساله در آرزوي دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

درانتظار برآورده شدن

هستی 10 ساله در آرزوي دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

درانتظار برآورده شدن

علیرضا 10 ساله در آرزوي تبلت دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

درانتظار برآورده شدن

امیرعلی و امیرمحمد 11 و 9 ساله در آرزوي دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

درانتظار برآورده شدن

امیرحسین 12 ساله در آرزوي دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

درانتظار برآورده شدن

فاطمه 7 ساله در آرزوي دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

درانتظار برآورده شدن

محمد معین ساله در آرزوي دوچرخه

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

زیبا 10 ساله در آرزوی تبلت

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

ابوالفضل 14 ساله در آرزوي کامپیوتر

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

نازنین 15 ساله در آرزوي کامپیوتر

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

کوثر 17 ساله در آرزوي کامپیوتر

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

مبین 13 ساله در آرزوي کامپیوتر

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

مریم و مهدی 12 و 8 ساله در آرزوي کامپیوتر

مهرگان

تلفن همراه

درانتظار برآورده شدن

علی 16 ساله در آرزوي تلفن همراه

مهرگان

گیتار

درانتظار برآورده شدن

امیررضا 14 ساله در آرزوي گیتار

مهرگان

لب تاپ

درانتظار برآورده شدن

نگین 16 ساله در آرزوي لب تاپ

مهرگان

لب تاپ

درانتظار برآورده شدن

محمدحسین 16 ساله در آرزوي لب تاپ

مهرگان

لب تاپ

درانتظار برآورده شدن

مهدی 17 ساله در آرزوي لب تاپ

مهرگان

لب تاپ

درانتظار برآورده شدن

پریا 17 ساله در آرزوي لب تاپ

مهرگان

دوچرخه

درانتظار برآورده شدن

ماهان و مهیار 9 و 7 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

لباس نو

برآورده شده

زهرا 10 ساله در آرزوی لباس نو

مهرگان

جشن تولد

برآورده شده

محنا و ایلما دو خواهر بودند که آرزوی داشتن یک جشن تولد را داشتند و به کمک خیرین گرانقدر به این آرزو دست یافتند.

مهرگان

اسباب بازی

برآورده شده

ستایش کودک 6 ساله آرزوی داشتن اسباب بازی های کودکانه را دارد.

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

محمد ١٦ ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

کامپیوتر

برآورده شده

نگین نوجوان 17 ساله آرزوی داشتن یک کامپیوتر را دارد.

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

سپهر کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.

مهرگان

ماشین کنترلی

برآورده شده

امیرعلی 7 ساله در آرزوی ماشین کنترلی

مهرگان

کامپیوتر

برآورده شده

زهرا 14 ساله در آرزوی کامپیوتر

مهرگان

کامپیوتر

برآورده شده

احترام 10 ساله در آرزوی کامپیوتر

مهرگان

ست ورزشي

برآورده شده

امیرعباس 13 ساله در آرزوي ست ورزشي

مهرگان

ماشین کنترلی

برآورده شده

پارسا ۱۱ ساله در آرزوی ماشین کنترلی

مهرگان

لباس کاراته

برآورده شده

فاطمه 13 ساله در آرزوي لباس کاراته

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

سوگند ٩ ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

کفش و لباس نو

برآورده شده

حسین 10 ساله در آرزوی کفش و لباس نو

مهرگان

کفش و لباس نو

برآورده شده

رضا 7 ساله در آرزوی کفش و لباس نو

مهرگان

کفش اسپرت

برآورده شده

نگین 15 ساله در آرزوی کفش اسپرت

مهرگان

لباس

برآورده شده

مهدي ١١ ساله در آرزوی لباس نو

مهرگان

لباس

برآورده شده

مبينا ١١ ساله در آرزوی لباس نو

مهرگان

لباس

برآورده شده

غزل ١٣ ساله در آرزوی لباس نو

مهرگان

ماشین کنترلی

برآورده شده

امير مهدي ٩ ساله در آرزوی ماشین کنترلی

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

مریم 12 ساله دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

آرمان 17 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

محمد 13 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

عرشیا 10 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

محمد مهدي ١٤ ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

ابوالفضل ١١ ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

اميرعلي ١٠ ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

سامان ١١ ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

اميرعلي ١٠ ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

مهدی 13 ساله در آرزوی یک دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

امیر عباس 11 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

لباس نو

برآورده شده

روژان 17 ساله در آرزوی لباس نو

مهرگان

لباس

برآورده شده

نگار 13 ساله در آرزوی لباس نو

مهرگان

ماشین کنترلی

برآورده شده

امير محمد ١٠ ساله در آرزوی ماشین کنترلی

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

امیر حسین 14 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

امیرعلی کودک 5 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

شقایق دختر بچه ی 8 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

شقایق کودک 10 ساله یک دوچرخه را آرزو دارد.

مهرگان

میز تحریر

برآورده شده

کوروش کودک 6 ساله آرزوی داشتن میز تحریر را دارد.

مهرگان

گیرنده دیجیتال

برآورده شده

کوثر کودک 10 ساله آرزوی داشتن یک گیرنده دیجیتال تلویزیون را دارد.

مهرگان

عروسک

برآورده شده

فاطمه 10ساله در آرزوی عروسک

مهرگان

کفش

برآورده شده

عسل 6 ساله در آرزوی کفش

مهرگان

لباس نو

برآورده شده

پارسا 8 ساله در آرزوی لباس نو

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

محمد 12 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

ابوالفضل 12 ساله در آرزوی یک دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

دانیال 16 ساله در آرزوی یک دوچرخه

مهرگان

کفش و لباس نو

برآورده شده

آیناز 9 ساله در آرزوی کفش و لباس نو

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

ابوالفضل 6 ساله در آرزوی یک دوچرخه

مهرگان

اسکوتر

برآورده شده

مهدی 6 ساله در آرزوی یک اسکوتر

مهرگان

میز تحریر

برآورده شده

زینب 6 ساله در آرزوی یک میز تحریر

مهرگان

میز تحریر

برآورده شده

زهرا 9 ساله میز تحریر

مهرگان

میز تحریر و صندلی

برآورده شده

نارین 14 ساله در آرزوی میز تحریر و صندلی

مهرگان

عروسک و اسباب بازی

برآورده شده

گلاره 6 ساله در آرزوی عروسک و اسباب بازی

مهرگان

کیف و لوازم تحریر

برآورده شده

شکیبا 7 ساله آرزوی در آرزوی کیف و لوازم تحریر

مهرگان

میز تحریر

برآورده شده

مژده 17 ساله در آرزوی ساله میز تحریر

مهرگان

ساعت مچی

برآورده شده

صبا 14 ساله در آرزوی ساعت مچی

مهرگان

کیک تولد

برآورده شده

نگین 14 ساله کیک تولد

مهرگان

کفش و لوازم تحریر

برآورده شده

نگار 11 ساله کفش

مهرگان

میز تحریر

برآورده شده

آرمینا 9 ساله در آرزوی میز تحریر

مهرگان

کفش

برآورده شده

خاطره در آرزوی کفش

مهرگان

تبلت

برآورده شده

فاطمه 18 ساله در آرزوی تبلت

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

سوگند 9 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

اميررضا ٦ ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

ماشین کنترلی

برآورده شده

امیرعلی 7ساله درآرزوی ماشین کنترلی

مهرگان

کفش

برآورده شده

مبینا 12 ساله در آرزوی کفش

مهرگان

لباس ورزشی

برآورده شده

آیناز 11 ساله در آرزوی لباس ورزشی

مهرگان

عروسک و اسباب بازی موزیکال

برآورده شده

زینب 6 ساله در آرزوی عروسک و اسباب بازی موزیکال

مهرگان

کامپیوتر

برآورده شده

علیرضا و محمدرضا دو برادر 15 و 13 ساله هستند که آرزوی داشتن یک کامپیوتر را دارند

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

محمد سبحان 11 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

سپهر11 ساله در آرزوی دوچرخه

مهرگان

دوچرخه

برآورده شده

ارشیا 10 ساله در آرزوی دوچرخه