گزارش های مالی سالانه مهرگان

مؤسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان، هر ساله در پایان سال مالی اقدام به انجام حسابرسی دفاتر مالی، دارایی ها، حساب های بانکی و کلیه گردش های مالی خود توسط مؤسسه حسابرسی رسمی می نماید. به منظور اطلاع‌رسانی شفاف، فایل گزارش سالیانه حسابرسی در ادامه قرار گرفته است.

   گزارش حسابرسی سال 1393
   گزارش حسابرسی سال 1394
   گزارش حسابرسی سال 1395
   گزارش حسابرسی سال 1396
   گزارش حسابرسی سال 1397
   گزارش حسابرسی سال 1398
   گزارش حسابرسی سال 1399
   گزارش حسابرسی سال 1400
   گزارش حسابرسی سال 1401