استند و تاج گل های غم

با آرزوی سلامتی براي كليه همياران گرامی، تاج گل ها و استندهای یادبود موسسه جهت عرض تسليت و حمايت از كودكان در حال تحصیل به عنوان جایگزینی برای گل ارایه می گردد همیاران می توانند جهت سفارش به صورت تلفنی یا حضوری سفارش خود را ثبت نمایند و موسسه وظيفه حمل ، نصب و جمع آوری را به عهده خواهد داشت.

تاج گل بزرگ کد 1

تاج گل بزرگ کد 2

تاج گل بزرگ کد 3

تاج گل بزرگ کد 4


تاج گل بزرگ کد 5

تاج گل بزرگ کد 6

تاج گل بزرگ کد 7

تاج گل بزرگ کد 8


تاج گل بزرگ کد 9

تاج گل بزرگ کد 10

تاج گل بزرگ کد 11

تاج گل بزرگ کد 13


تاج گل متوسط کد 21

تاج گل متوسط کد 22

تاج گل متوسط کد 23

تاج گل متوسط کد 24


تاج گل متوسط کد 25

تاج گل متوسط کد 26

تاج گل متوسط کد 28

تاج گل متوسط کد 29


تاج گل متوسط کد 30

تاج گل متوسط کد 31

تاج گل متوسط کد 32


استند های یادبود

استند داودی عرض 80

استند داودی عرض 100

استند لاله عرض 80

استند لاله عرض 100


استند بابونه عرض 80

استند بابونه عرض 100

استند طبیعت عرض 80

استند طبیعت عرض 100