ساک های پارچه ای دوستدار طبیعت

ساک های پارچه ای دوستدار طبیعت به عنوان جایگزین مناسب برای کیسه های پلاستیکی است. در تهیه این ساک ها سعی شده تا از طرح گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر کشور بخصوص منطقه زاگرس استفاده شده تا علاوه بر معرفی و زیبایی، جامعه را نسبت به خطر از بین رفتن آنان آگاه نماید. درآمد حاصل از فروش این محصولات برای گسترش برنامه های زیست محیطی و کودکان هزینه می شود.

ساک طرح لاله واژگون سایز 40*40

ساک طرح مهرگان سایز 40*40

کیسه میوه و سبزیجات 40*36

ساک طرح کتاب 35*30


ساک طرح درخت تاوی سایز 44*40

ساک طرح کبک سایز 37*39

کیسه نان سایز 44*46

ساک طرح سمند کردستان سایز 30*44


ساک طرح پروانه 30*40

ساک طرح بلوط سایز 40*40

ساک طرح سنجاب سایز 40*40


درخت زندگی

طاق بستان طرح 1

طاق بستان طرح 2

طاق بستان طرح 3


طبیعت

کودک

گل

لاله


نیلوفر 1

نیلوفر 2

نیلوفر 3