ورود به پروفایل کاربری

#

قلک

قلک های مهرگان

#

صندوق های کمک

صندوق های مهرگان در سه سایر کوچک، متوسط و ایستاده

#

کمک های غیر نقدی

کمک های غیرنقدی مانند آذوقه خشک و نذورات

#

کمک های نقدی

کمک های نقدی هود را از طریق سایت و اپلیکیشن ایوا،واریز به حساب های موسسه میتوانید پرداخت کنید

#

کمک های نقدی منظم

با عضویت در مهرگان کمک های نقدی مستمر خود به برنامه ریزی بهتر کمک نمایید

#

کمک های تخصصی

افراد متخصص می توانند کمک های خود را درقالب خدمات تخصصی خود مانند هنرمند،پزشک، مهد، وکیل، روانشناس و ... به موسسه ارایه دهند

+ ورود به پروفایل کاربری

Captcha image
تغییر تصویر