درخت آرزوها

تا به امروز  123   آرزو توسط همیاران مهرگان برآورده شده است

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

نازنین دختر 17 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه کامپیوتر را دارد

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

مبین پسر 15 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه کامپیوتر را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

مینا دختربچه 15 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

گیتار

درانتظار برآورده شدن

امیررضا 16 ساله آرزوی داشتن یک گیتار را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

آرمیتا دختربچه 8 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

لپ تاپ

درانتظار برآورده شدن

سارا دختر 17 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه لپ تاپ را دارد

مهرگان

تخت خواب

درانتظار برآورده شدن

محمدامین پسر بچه 7 ساله آرزوی داشتن تخت خواب را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

تبسم دختربچه 11 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

میز تنیس

درانتظار برآورده شدن

معصومه دختر 17 ساله آرزوی داشتن میز تنیس را دارد

مهرگان

تاب دو نفره

درانتظار برآورده شدن

زهرا دختر بچه 15 ساله آرزوی داشتن تاب دو نفره را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

فاطمه دختربچه 14 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

مهدی پسربچه 14 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

پریا دختربچه 9 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

لپ تاپ

درانتظار برآورده شدن

مریم دختر 22 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه لپ تاپ را دارد

مهرگان

کفش اسکیت

درانتظار برآورده شدن

فاطمه دختربچه 9 ساله آرزوی داشتن کفش اسکیت را دارد

مهرگان

کش ورزشی

درانتظار برآورده شدن

محمدحسین پسربچه 11 ساله آرزوی داشتن کش ورزشی را دارد

مهرگان

دوچرخه 24

درانتظار برآورده شدن

محمدحسام پسر 12ساله آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

مهرگان

دوچرخه 24

درانتظار برآورده شدن

محمدحسین پسر 12 ساله آرزوی داشتن دوچرخه را دارد