درخت آرزوها

تا به امروز  104   آرزو توسط همیاران مهرگان برآورده شده است

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

نازنین دختر 17 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه کامپیوتر را دارد

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

مبین پسر 15 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه کامپیوتر را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

مینا دختربچه 15 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

گیتار

درانتظار برآورده شدن

امیررضا 16 ساله آرزوی داشتن یک گیتار را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

آرمیتا دختربچه 8 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

لپ تاپ

درانتظار برآورده شدن

سارا دختر 17 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه لپ تاپ را دارد

مهرگان

تخت خواب

درانتظار برآورده شدن

محمدامین پسر بچه 7 ساله آرزوی داشتن تخت خواب را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

تبسم دختربچه 11 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

میز تنیس

درانتظار برآورده شدن

معصومه دختر 17 ساله آرزوی داشتن میز تنیس را دارد

مهرگان

تاب دو نفره

درانتظار برآورده شدن

زهرا دختر بچه 15 ساله آرزوی داشتن تاب دو نفره را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

فاطمه دختربچه 14 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

مهدی پسربچه 14 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

پریا دختربچه 9 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

فوتبال دستی

درانتظار برآورده شدن

امیرعلی پسربچه 9 ساله آرزوی داشتن فوتبال دستی را دارد

مهرگان

اسباب بازی

درانتظار برآورده شدن

نازنین زهرا دختربچه 5 ساله آرزوی داشتن اسباب بازی را دارد

مهرگان

دوچرخه 16

درانتظار برآورده شدن

بابک پسربچه 7 ساله آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

مهرگان

دوچرخه 16

درانتظار برآورده شدن

پرنیا دختربچه 5 ساله آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

مهرگان

دوچرخه 20

درانتظار برآورده شدن

راد پسربچه 7 ساله آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

مهرگان

لپ تاپ

درانتظار برآورده شدن

مریم دختر 22 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه لپ تاپ را دارد

مهرگان

کفش اسکیت

درانتظار برآورده شدن

فاطمه دختربچه 9 ساله آرزوی داشتن کفش اسکیت را دارد