عضویت در مهرگان

دوست و همیار گرامی

شما می توانید با کمک های ماهیانه خود به موسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان ما را در حمایت از تحصیل فرزندان این سرزمین یاری نمایید.
با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به جمع حامیان مهرگان بپیوندید.