گزارش عملکرد مالی بنیاد خیریه مهرگان تا پایان سال 1391

   

گزارش مالی بنیاد خیریه مهرگان تا سال 1391
  شرح 1388 در سال 1389 در سال 1390 در سال 1391 در سال گزارش تجمعی تا پایان 91
درآمــــد تعداد خیرین 5 7 22 30 64
دریافتی از کمک کنندگان  ريال  21,821,100  ريال  39,100,000  ريال  173,215,000  ريال  422,050,000  ريال  656,186,100
سود حساب پس انداز  ريال   32,172  ريال 444,831  ريال  1,308,848  ريال  4,551,805  ريال  6,337,656
تسهیلات قرض الحسنه تعداد وام های واگذار شده (اقساط) 2 2 12 4 20
مبلغ تسهیلات واگذار شده (اقساط)  ريال  9,500,000  ريال  4,500,000  ريال  56,000,000  ريال  19,000,000  ريال  89,000,000
بازپرداخت تسهیلات (اقساط)  ريال  5,250,000  ريال 7,250,000  ريال 26,750,000  ريال 42,550,000  ريال 81,800,000
مبالغ معوق شده تسهیلات 0 0  ريال 12,000,000  ريال 3,700,000  ريال 15,700,000
دریـــافت قرض الحسنه دریافت قرض الحسنه 0 0 0  ريال 2,507,000,000  ريال 2,507,000,000
بازپرداخت قرض الحسنه 0 0 0  ريال 2,500,000,000  ريال 2,500,000,000
کمکهای بلاعوض تعداد افراد مستمری بگیر حقیقی 0 0 1 5 6
تعداد اعضا مستمری بگیر حقوقی 0 1 1 1 3
مبالغ دریافتی مستمری بگیران 0  ريال  500,000  ريال 20,400,000  ريال 79,975,000  ريال 100,875,000
تعداد تسهیلات بلاعوض پرداخت شده 5 3 11 10 29
مبالغ کمک بلاعوض  ريال 6,000,000  ريال 2,300,000  ريال 18,900,000  ريال 29,540,000  ريال 56,740,000
هــــزینه ها کارمزد بانکی 0 0  ريال 26,000  ريال 30,000  ريال 56,000
کمکهای غیر نقدی (خوار و بار)  ريال 9,311,100  ريال 25,596,300  ريال 74,429,960  ريال 183,548,100  ريال 292,885,460
کمکهای غیر نقدی (لوازم و اثاثه و ..)  ريال 1,610,000 0  ريال 5,993,000  ريال 38,754,700  ريال 46,357,700
کمکهای غیر نقدی (پوشاک) 0 0 0  ريال 23,701,000  ريال 23,701,000
کمکهای غیر نقدی (تعمیرات و بازسازی مسکن) 0 0 0  ريال 38,436,900  ريال 38,436,900
هزینه های اداری و مالی  ريال 90,000  ريال 10,000  ريال 204,000  ريال 120,000  ريال 424,000
هزینه تبلیغات (در قالب چاپ کارت تبریک) 0 0  ريال 13,880,000  ريال 13,220,000  ريال 27,100,000