گزارش عملکرد موسسه نیک بنیادان مهرگان در سال 1392

   

  ردیف شرح مبلغ / تعداد
درآمــــد 1 تعداد خیرین 69
2 مبلغ دریافتی از کمک کنندگان  ريال 694,527,000 
3 سود حساب پس انداز  ريال  5,689,726
تسهیلات قرض الحسنه 4 تعداد تسهیلات  واگذار شده (اقساط) 3
5 مبلغ تسهیلات واگذار شده (اقساط)  ريال 27,500,000 
6 بازپرداخت تسهیلات (اقساط)  ريال 22,000,000 
7 مبالغ معوق شده تسهیلات  ريال 10,200,000 
دریـــافت قرض الحسنه 8 بازپرداخت قرض الحسنه (دریافت شده در 91)  ريال 7,000,000
کمکهای نقدی و غیر نقدی 9 آموزش و تحصیل  ريال 76,200,000 
10 خوار و بار  ريال 327,896,060 
11 پوشاک  ريال 31,959,000 
12 درمان و بیمه  ريال 133,600,000 
13 لوازم و اثاثیه و ...  ريال 62,690,700 
14  مسکن (تعمیرات و بازسازی)  ريال 15,970,000 
هزینه های اداری ومالی 15 کارمزد بانکی  ريال 504,000
16 هزینه های اداری و مالی  ريال 336,000
17 هزینه ثبت و تاسیس  ريال 2,180,600
18 هزینه تبلیغات (در قالب چاپ کارت تبریک)  ريال 34,816,000 
درآمد در سال 92    ريال 700,216,726 
هزینه در سال 92    ريال 686,152,360