ثبت موسسه در اداره ثبت شرکت ها

   

بنیاد خیریه مهرگان در تاریخ 16 تیرماه سال 1393 با نام موسسه نیک بنیادان مهرگان  در اداره ثبت شرکت با شماره ثبت 833 و شناسه ملی 14004201431  به ثبت رسید .