فروشگاه سليماني نیز به جمع حامیان مهرگان پیوست

    1395/6/8

فروشگاه سليماني واقع در كوچه كفش نیز به جمع حامیان مهرگان پیوست و قرار بر آن شد که از این پس در تهیه کفش برای کودکان مورد حمایت این موسسه یاری رساند کنند.

 

با تشکر از مدیریت فروشگاه سليماني