سالروز تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر، مبارک باد

    1395/9/20

١٠ دسامبر، شصت و هشتمين سالروز تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر، مبارک باد.