تالار پرکوک نیز به جمع حامیان مهرکان پیوست

    1395/10/7

تالار پركوك هم به جمع همياران موسسه خيريه مهرگان پيوست، بدينوسيله به مديريت و پرسنل تالار خيرمقدم عرض ميكنيم.