بازید از روستاهای منطقه سرفیروزآباد

    1395/10/28


اعضای هیت مدیره موسسه مهرگان در سفری به منطقه سرفیروزآباد از امکانات و شرایط روستاهای این منطقه جهت ساخت مدرسه دیدن کردند.