امضاء توافقنامه ساخت مدرسه دو كلاسه روستايي

    1395/11/12

توافقنامه مدرسه دو كلاسه روستايي توسط خانم بهاره اميري مدير عامل مؤسسه خيريه مهرگان به امضاء رسيد.

در روز يكشنبه 95/11/​10 و در محل دفتر مدير كل نوسازي مدارس استان، توافقنامه مدرسه دو كلاسه روستايي سفيدچقا از بخش مركزي شهر كرمانشاه توسط مدير عامل مؤسسه خيرين نيك بنيادان مهرگان به امضاء رسيد.

در اين جلسه ابراز اميدواري شد كه اين مؤسسه در آينده بتواند در راستاي مدرسه سازي گام هاي مهمتري بردارد و در مناطق محروم روستايي و استان اقدام به مدرسه سازي نمايد.