برگزاری جلسه کمیته بهداشت، درمان و روان استان

    1395/12/10

با حضور میر موسسه مهرگان جلسه کمیته بهداشت، درمان و روان استان در کار گروه سلامت علوم پزشکی استان برگزار شد.