همیاری اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

مساعدت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با موسسه مهرگان

روابط عمومی     1396/6/21

اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با در اختیار قراردادن بیلبورد خود به موسسه مهرگان و مساعدت های دیگر، کودکان نیاز مند را مورد حمایت خود قرار داده است.