کمپین مشترک موسسه خیریه مهرگان و انجمن داروسازان کرمانشاه

طرح تهیه ملزومات مدرسه برای کودکان بی بضاعت

روابط عمومی     1396/6/21

موسسه خیریه مهرگان و انجمن داروسازان کرمانشاه برگزار می کنند:

طرح تهیه ملزومات مدرسه برای کودکان بی بضاعت