همکاری موسسه مهرگان و مهد و کودک هاي شهر كرمانشاه

روابط عمومی     1396/8/13

جهت آموزش و گسترش فرهنگ خیریه در نسل آینده، موسسه خیریه مهرگان اقدام به همکاری با بیش از ٤٠ مهدکودک در شهر کرمانشاه نموده است. در این همکاری علاوه بر آشنایی و تشویق کودکان با فرهنگ خیریه، موسسه مهرگان به آنها معرفی شده و بین علاقه مندان قلک ها و نشانه هاي مهرگان توزیع گردید. امید است با گسترش فرهنگ کمک به هم نوع، در آینده این مرز و بوم  هیچ کودکی، نیازمند نباشد.